600 436 355 09:00 - 17:00 (Pn-Pt)

Radca prawny usługi rozwód - IPSA Grudziądz

Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie a podział majątku

Statystycznie, jedna trzecia małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Większość rozwodów zapada bez orzekania o winie, zaś w przypadku gdy wina jest orzekana przez Sąd, zdecydowanie częściej za winnego rozpadu uznaje się mężczyznę, niż kobietę. Niekiedy, ale raczej rzadko, Sąd orzeka o winie obojga małżonków. Co istotne, aby Sąd mógł nie orzekać o winie: kobiety, mężczyzny lub obojga, potrzebna jest zgoda obojga małżonków.

Zdarza się, że strony – czyli rozwodzący się małżonkowie, są na tyle skonfliktowani, że początkowo nie wyrażają zgody na rozwód bez orzekania o winie. Nie mniej, taki rozwód – bez orzekania o winie, zazwyczaj przebiega szybciej i jest mniej skomplikowany, albowiem nie ma potrzeby przeprowadzać postępowania dowodowego w celu wykazania, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Poza tym, nie jest przyjemnym doświadczeniem dla stron wysłuchiwania zeznań świadków na temat własnego małżeństwa i niekiedy własnej osobowości.

Trwające długie miesiące postępowanie rozwodowe przed sądem niekiedy powoduje, że strony finalnie wyrażają zgodę na rozwód bez orzekania o winie, chcąc czym prędzej zakończyć formalny związek i uniknąć dalszego stresu, wywołanego kolejnymi rozprawami. Swoje stanowisko o zgodzie na rozwód bez orzekania o winie lub o braku takiej zgody strony mogą zmieniać aż do wydania wyroku w II instancji. Aby doszło do orzeczenia rozwodu, Sąd musi ustalić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O zupełnym rozpadzie związku małżeńskiego można twierdzić, gdy wygasną więzi:

  • fizyczna (rozumiana jako pożycie intymne),
  • gospodarcza (czyli wspólne prowadzenie domu, wspólny budżet i wydatki),
  • duchowa – czyli więź emocjonalna,
  • uczuciowa.


Wina za rozpad małżeństwa jest zazwyczaj konsekwencją alkoholizmu lub nadużywania innych środków psychoaktywnych, zdrady małżeńskiej, znęcania się psychicznego i fizycznego, problemów w życiu seksualnym, nieporozumień na tle finansowym. Z kolei szeroko rozumiana „niezgodność charakterów” jest najczęstszą przyczyną rozpadu związków małżeńskich. Trzeba zaznaczyć, że Sąd nie zawsze orzeknie o rozwodzie, nawet gdy stwierdzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Stanie się tak, w przypadku gdy udzielenie rozwodu naruszyłoby dobro małoletnich dzieci lub udzielenie rozwodu byłby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zasada kierowania się dobrem dzieci jest nadrzędna w polskim prawie rodzinnym.

Podział majątku po rozwodzie Grudziądz

Rozwód można połączyć z podziałem majątku w jednym postępowaniu, jednakże jeżeli strony nie są w stanie porozumieć się, jak ma wyglądać ów podział, Sąd orzekający o rozwodzie pozostawi taki wniosek o podział majątku bez rozpoznania. Zgodnie bowiem z przepisami, Sąd ma takie prawo, gdy uzna, że przeprowadzanie postępowania podziałowego przedłuży postępowanie rozwodowe. Oczywistym jest, że tak naprawdę tylko wówczas gdy strony porozumiały się co do wartości poszczególnych składników majątku i komu mają one przypaść, Sąd uzna, że postępowanie podziałowe nie przedłuży postępowania rozwodowego.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem Grudziądz

Zaznaczyć trzeba, że kwestia winy za rozpad związku czy też ustalenie przez Sąd, kto będzie wykonywał władzę rodzicielską nad wspólnym dzieckiem rozwodzących się małżonków i przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce stałego pobytu po rozwodzie - nie ma żadnego znaczenia dla podziału majątku. Nie wpływa to w żaden sposób na wysokość udziału małżonka w majątku wspólnym. Aczkolwiek, raczej mało prawdopodobnym jest, aby Sąd przyznał jedyne mieszkanie małżonków ojcu, z obowiązkiem spłaty matki, o ile dzieci mają ustalone miejsce pobytu przy matce i nie mają innej możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych niż w tym mieszkaniu. Życie jest jednak na tyle bogate w różne przypadki, że nie można wykluczyć i takiego rozstrzygnięcia, w określonych okolicznościach faktycznych.

Umów spotkanie